За нас / About us

TEX-MA ООД е основана през  2010 г.

Ние произвеждаме дамски, мъжки и детски облекла.

Нашите продукти са насочени към различни възрастови групи от потребители.

За да изпълни комфорт и удовлетвореност на клиента с нашите дрехи, ние използваме различни материали в състава и структурата.

Основни платове, които използваме са : Single jersey, Jersey, Rib, Interlock, Pique, French Terry, Polar и т.н.

Ние също може да произвежда вашите стилове, въз основа на скици, снимки и инструкции на клиента.

Нашите предимства

Кратки срокове (45-60 дни след подаване на поръчката)

Мин. количества (350-500 бр. на цвят)

Добра цена за максимално качество

Нашите ценности

ние работим, за да изпълним и надминем очакванията на нашите клиенти

ние доставяме най-високите стандарти, с нашите продукти

ние се стремим на нови знания и растеж през целия живот

ние насърчаваме справедливост, иновациите и чувство за неотложност

имаме страст за високи постижения

Мисия на фирмата

През годините нашите ценности и предимства са нашето ръководство как да обслужва клиенти и да ги направи доволни от нашите продукти.

Ние вярваме, че това е начинът да се успешно сътрудничество и дългосрочни партньорства.

Ние правим всичко възможно, за да създаде дрехи, които да гарантират необходимостта от ежедневно комфорт за младите и възрастните хора.

Капацитет

TEX-МА ООД има месечен капацитет от:

20 000-30 000 броя –  трикотаж изделия , като тениски

5 000-15 000 броя – тъкани стилове , като ризи

Дизайн

Нашият Технологичен Отдел е оборудван с CAD система и е в състояние да осигури най-подходящи стилове, разработени по концепция и нуждите на клиента.

Нашата компания може да създаде и произвежда облекла по ваш проект (скица, модел, снимка  или оригиналната мостра)   и / или по наш проект за дреха, предназначена специално за вас.

Ние можем да предложим  печат и / или бродерия за облеклата, разработени по проекта ви, или можем да направим и да предложи проект, подходящ за вашите нужди.

Ние проследяваме  целия производствен процес от създаване на модела , до завършване на цялата поръчка.

Качествен контрол

Ние извършваме  100% контрол на качеството по време на целия производствен процес.

Преди да бъдат изпратени облеклата на клиента ние ги проверяваме  според AQL 2.5 стандарти и след като стоките са били прeминали успешно проверката се доставят само първо качество.

TEX-MA Ltd. was found in 2010.

We are producing ladies, men’s and kid’s garments.

Our products are focused on different age groups of users.

To fulfill customer’s comfort and satisfaction with our garments, we use different materials in composition and structure.

Main fabrics we use are: Single jersey, Jersey, Rib, Interlock, Pique, French Terry, Polar, etc.

We can also produce your styles, based on customer’s sketches, developments and instructions.

Our Advantages

Short delivery terms (45-60 days after order placement)

Workable min. quantities (350-500 pcs per col)

Best price for maximum quality

Our Values

We work to fulfill and exceed the expectations of our customers

We deliver highest standards with our products

We seek knowledge and growth through learning

We encourage fairness, innovation and sense of urgency

We have a passion for excellence

Company Mission

Over the years our values and advantages have been our guide how to serve the customers and make them satisfied with our products.

We believe, this is the way to a successful cooperation and long term partnerships.

We are doing our best to create garments which guarantee the need of daily comfort for the young and adult people.

Capacity

TEX-MA Ltd.  has monthly capacity of:

approx.  20 000 – 30 000 pieces  for knitwears as T-shirts, Tops, etc.

approx.   5 000 – 15 000 pieces for  woven styles

Design

Our designers are equipped with a CAD system and they are able to provide most suitable style solutions, prepared per customer’s concept and needs.

Our company can create and produce style:
– upon your project ( sketch, pattern, picture, photo or  original sample)

and/or

-upon our project for garment, designed specially for you.

We can offer Printing ( stamp ) and/or  Embroidery for the garments, developed upon your project or we can do and suggest a project, suitable for your needs.

We are looking for a whole production process from sampling to complete order shipment.

Quality control

We assure 100% quality control during the whole production process.

Before shipment we are checking garments according AQL 2.5 standards and once the goods have been successfully controlled, they are approved for delivery.

Goods are only finally shipped once they have passed successfully a quality check.