„ТЕХ-МА“ ООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-3.001-0540-C01

„ТЕХ-МА“ ООД стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-3.001-0540-C01 „Изпълнение на енергоспестяващи мерки за повишаване конкурентоспособността на „ТЕХ-МА“ ООД“, съфинансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Стойността на проекта е 545 072 лв., от които 388 628 лв. безвъзмездна финансова помощ. Общата цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност в производствената база на „Тех-ма“ ООД в гр. Брезник чрез инвестиране в съвременни енергоспестяващи мерки за подобряване на производствената и работна среда, за постигането на устойчив растеж и подобряване конкурентоспособността на дружеството.

 

Специфичните цели, чрез които ще бъде постигната и основната цел, са свързани с инвестиции в:

 1. СМР, водещи до намаляване на потреблението на енергия и подобряване на работната среда.
 2. Ново технологично оборудване в цех за десенирани платове, водещо до повишаване на производителността и намаляване на разходите за производство на единица продукция.
 3. Нов компресор с цел подобряване капацитета за производство на сгъстен въздух.
 4. Ново технологично оборудване за линия за трикотажни облекла, водещо до намаляване на енергопотреблението и разходите за производство на единица продукция.
 5. Ново оборудване с цел оползотворяване на остатъчната топлинна енергия.
 6. Нова система за енергиен мониторинг за оптимизиране на енергийните разходи.
 7. Нова система за енергиен мениджмънт с цел покриване на изискванията на ISO 50001:2011.
 8. Енергиен одит с цел определяне на енергоспестяващите мерки за изпълнение.

 

Очаквани резултати:

Изпълнението на заложените в енергийният одит мерки водят до следните енергийни спестявания и намаляване на емисии въглероден диоксид:

 1. Енергийни спестявания – 303689,11 kWh/год.
 2. Енергийни спестявания за единица продукция – 0,33 kWh/m3 от Мярка 2 и 0,19 kWh/m3 от Мярка 4 .
 3. Фактор на енергийни спестявания (ESR) 56,22 %.
 4. Спестени емисии CO2 – 111,6 t/год.

Годишната икономия на средства от реализираните мерки е в размер на 170 905,45 лв. и води до срок на откупуване на инвестицията от 2,98 години. Вътрешната норма на

възвращаемост е 31,70%.